ДГ Осми Март
Детска градина в град Радомир

История

През 1965г. в гр.Радомир, отваря врати новопостроена сграда с две предучилищни и две яслени групи, като Детски комбинат, с директор г-жа Р. Стоева. 

От откриването на детската градина /1965г./до 2006 година е имало нощуваща /седмична/ група. През 1975 година е избрано името на детската градина - „Осми март“, което носи и до днес. През годините на съществуване, детската градина е имала филиали – в стария хотел на града и в квартал“НОЕ“. До 1996 година, детската градина е ОДЗ/Обединено детско заведение/. От 1996 година до 2016 година е ЦДГ/Целодневна детска градина/, а от 2016 година – ДГ/Детска гадина/. 

През изминалите години, принос за оцеляването и развитието на ДГ“Осми март“, имат всички директори работили в нея: г-жа Р.Стоева, г-жа И.Васева, г-жа Ив.Накова, г-жа Хр.Христова, г-жа Н.Цекова, г-жа С.Запрова, г-жа Янева и г-жа Б.Тонева. Повече от 50 години, ДГ”Осми март” възпитава, социализира, обучава и отглежда деца от предучилищна възраст, като приоритетите са: - опазване живота и здравето на децата; - общуване със семейството и неговото участие в дейността на детската градина; - възпитаване поведение на толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия. В момента ДГ“Осми март“ работи с деца от 2/две/ до 7/седем/ годишна възраст, разпределени в четири целодневни групи, с 10/десет/ педагогически и 10/ десет/ непедагогически персонал.