ДГ Осми Март
Детска градина в град Радомир

Иновативни практики в образователния процес прилагат по проекта „Ние правим и можем“

Иновативни практики в образователния процес прилагат по проекта „Ние правим и можем“

 

Деца и родители се включиха в работни срещи, уъркшопи и лятно събитие

от месец март до юни 2022

 

С цел повишаване на качеството на предучилищното образование, утвърждаването на траен интерес в децата към образователния процес и осъществяване на превантивни мерки за намаляване броя на необхванатите от образователната система бяха реализирани 16 работни срещи, мероприятие с 5 уъркошопа и лятно събитие „8 радости за лятото“ с родители/наставници и деца от ДГ „Радомирче“ и ДГ „Осми март“ от 23.03.2022 до 11.06.2002 г.

С методите Монтесори, Дизайн мислене, коучинг и творчески игри, приложени в събитията по проект № BG05M2OP001-3.009-001 „Ние правим и можем”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 се цели приобщаване и изграждане на среда, подкрепяща децата в създаването на траен интерес към образованието и личното израстване

В периода 26.03.2022 – 11.04.2022 г. бяха реализирани 16 работни срещи, в които се включиха родители/наставници на деца от ДГ „Радомирче“ и ДГ „Осми март“.

В резултат от дискусиите относно очакванията на родителите към образователните институции, преобладаващата част от тях станаха по-съпричастни и се включиха по-активно във всички празнични и социални инициативи, организирани в детските заведения по проекта. Чрез различните казуси, материали и дискусии те бяха запознати с добри практики в комуникацията дете – родител, както и в оказването на взаимопомощ, подкрепа и доверие в учителите в името на детето.

Още едно мероприятие, което прилага иновативни практики беше серията от 5 уъркшопа и тържество, проведени от 04.04.2022 до 04.05.2022 г. в гр. Радомир с над 280 участници. Като още от първото мероприятие децата от целевите детски градини показват непрекъснато повишаване на комуникативните, речеви и социални умения. Включиха се деца от всички клубове по проекта:

От ДГ „Радомирче“:

  • клуб „Нося България в сърцето си“;
  • клуб „Народни обичаи и традиции“;
  • клуб „“Млад художник“.

От ДГ „Осми март“:

  • клуб „Моята библиотека“;
  • клуб „Шарена дъга“.

За укрепване на взаимодействието между родителите и учителите и за създаване на среда, подпомагаща приобщаването на маргинализираните групи в местната общност на  11.06.2022 г. се проведе лятно събитие „8 радости за лятото“. То привлече над 280 участници. В занимателните игри, заимстващи елементи от „Дизайн мисленето“ и метода „Монтесори“ децата, заедно със своите родители, както и с по-големите си братя и сестри, неусетно откриваха чудесата на природата, историята, математиката. Включиха се и деца от други образователни институции и техните близки. Имаше състезания за най-малките, отбори в екипна игра на два етапа „Изследване“ и „Творчество“ и награди.

 

Този материал е подготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента ДГ „Радомирче“ по проект BG05M2OP001-3.009-0001 „Ние правим и можем“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.